Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik.

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.beonthecover.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.beonthecover.com

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Felhasználó (azaz bárki aki a weboldalt látogatja, olvassa), amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt meglátogatja, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

  1. A szolgáltató

    Csánicz Szabolcs egyéni vállalkozó, Bp 1044 Ezred u. 7. info@beonthecover.com , +36 303401466, Fővárosi Cégbíróság, mint nyilvántartó szervezet

  2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megrendelhető szolgáltatások:

Címlapok design terve (grafikai szolgáltatás)

Poszterek design terve (grafikai szolgáltatás)

4. A grafikai szolgáltatás a weboldalon keresztül, illetve telefonon, vagy emailban is megrendelhető

5. Az elkészült grafikai termékek a tervező szellemi tulajdonát képezik, azok szerzői joga a vásárlással NEM ruházódnak át, további felhasználásuk, átalakításuk, terjesztésük a vásárló által nem lehetséges.

  1. Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült grafikai anyagot a szolgáltató (beonthecover.com nevében Csánicz Szabolcs) promóciós céllal felhasználja.

  2. Rendelés

Rendelés esetén az oldal használója a külön dokumentumban részletezett adatvédelmi szabályokat elfogadja. Felhasználó vállalja, hogy a rendelés során megadott személyes adatait frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Szolgáltató az itt megadott adatokért, azok helyességéért, esetleges helyesírási hibákért és az ebből fakadó hibás szolgáltatás nyújtásáért semminemű felelősséget nem vállal!

Rendelés után az elkészült látványtervet a megrendelő megkapja először kis felbontású és vízjellel ellátott formában.

Minden egyes terv esetében az első változat és annak egyszeri javítása benne van az árban

Minden további javítás esetén óránként 4500 Ft értékű munkadíjat számol fel Szolgáltató, de minimum 4500 Ft értékben, megkezdett óradíjként.

Amennyiben az első látványterv megfelel, vagy az egy körben kért módosítások utáni második látványterv megfelel és a megrendelő a szolgáltatás díját átutalás formájában kifizette: a rendeléskor megadott email címen megkapja a kész látványterv 300DPI A/4-es változatát.

8. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

AZONBAN nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A beonthecover.com oldalon értékesített összes grafikai szolgáltatásra igaz ez.

A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg. A szolgáltatás megrendelése a beonthecover.com oldalon ilyen előzetes beleegyezésnek tekintendő.

9. Websoldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a kapcsolatként megadott email címen, vagy levél útján is közölheti.

10. Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. E-mail: nfh@nfh.hu

Budapest 2017
ÁSZF    Adatvédelem

© 2017 BE ON THE COVER. All Rights Reserved.
Share
Facebook like